A pályázat

Sajtóközlemény

Letöltés: tamop341sajtokozl.pdf

Sajtóanyag

Projektnyitó rendezvény

TÁMOP 3.4.1. B-11/1-2012-0008

„Magyarnak lenni…” Megértés és megértetés

Migráns hátterű tanulók oktatás a Szent István Gimnáziumban

Örömmel értesítjük, hogy a Szent István Gimnázium elnyerte az európai
uniós pályázatot. TÁMOP 3.4.1. B-11/1-2012-0008. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
pályázatunkat támogatásra méltónak találta: 44.520.000 Ft.

Úgy tapasztaljuk, hogy iskolánkba egyre nagyobb számban (jelenleg 53 fő)
jelentkeznek olyan diákok, akiknek szülei vietnámi, kínai, orosz, török, indiai
stb. származásúak. Ezért a pályázati támogatásból lehetővé kell tennünk a magyar
kultúra jobb megismerését, a magyar nyelvben való elmélyülést. Ehhez ajánlunk
tanári segítséget: mentortanári hálózatot építünk ki, kiadványokat jelentetünk
meg, szülői és diákklubot működtettetünk.

2012. augusztus 24-vel indítottuk el a projekt
megvalósítását. Terveink között szerepel egy Ázsia-nap megszervezése. Szeretnénk
olyan egymás megismerését célzó rendezvényeket szervezni, amelyeken az
osztálytársak, barátok részvételével bemutatnák az ázsiai kultúra értékeit, a
szokásokat.

Célok:

A pályázat alapvető célja a migráns hátterű, a köznevelés, közoktatás
rendszerében részt vevő tanulók nevelésének, oktatásának, a magyar társadalomba
és a munka világába történő beilleszkedésének, önálló életvitelük kialakításának
támogatása. A támogatás a migráns hátterű tanulók oktatásával kapcsolatos
programok kidolgozása mellett kiterjed a velük foglalkozó pedagógusok
továbbképzésére is. A pályázatban szereplő programok fő területe a magyar nyelvi
képzés és a magyar kultúra, társadalmi környezet, történelem megismertetése a
migráns hátterű tanulókkal, a migráns hátterű tanulók felzárkóztatása, valamint
az interkulturális oktatás-nevelés megvalósítása.

Jelen konstrukció bővíti a korábbi években meghirdetett, hasonló témájú TÁMOP
pályázatok lehetőségeit. Összhangban van az Európai Menekültügyi Alap, illetve
az Európai Integrációs Alap keretében meghirdetett pályázatokkal, ugyanakkor a
célcsoport, illetve a tevékenységek tekintetében kiegészíti azokat. A pályázati
kiírás összhangban van az Új Széchenyi Terv munkaerő kínálat bővítésére és a
versenyképes tudás megszerzésének támogatásával kapcsolatos prioritásaival.

A magyar helyzet sajátossága, hogy oktatási intézményeinkben a 2009/2010-es
tanévben 3357, a környező országokból származó, migráns hátterű magyar
nemzetiségű, magyar anyanyelvű tanuló vett részt az oktatásban és nevelésben.
Egy részük magyarállampolgársággal is rendelkezik. A migráns hátterű tanulók csoportjába tartozik
a nem túlnagyszámú menekült, oltalmazott és menedékkérő, valamint a nagyobb számban jelen
lévő,Magyarországon munkát vállaló vagy más okból itt tartózkodó szülőkkel érkező
tanulókcsoportja is. A tanulók részben EU-s, részben az EU-n kívüli harmadik
országokból érkeznek,ez a magyar nemzetiségű tanulókra is vonatkozik.

A migráns hátterű tanulók egy része szeretne letelepedni Magyarországon,
mások egybizonyos idő után vagy visszatérnek eredeti tartózkodási helyükre, vagy
tranzitországnaktekintik Magyarországot. A migráns hátterű tanulók csoportja tehát heterogén,
eltérőek azigényeik, motivációik. A pályázat keretében igyekeztünk lehetőséget teremteni
arra, hogy amigráns hátterű tanulók oktatásával kapcsolatosan minél szélesebb körű igényekfogalmazódhassanak meg.

Részcélok:

Az intézmények felkészítésére, a pedagógusképzésre és továbbképzésre
támaszkodva a márkialakított pedagógiai módszertani rendszer, a migráns tanulók oktatását segítő
tananyagok,taneszközök és gyakorlat továbbfejlesztése és disszeminációja, pedagógusképzési
programokkidolgozása.

A migráns tanulók beilleszkedését segítő és az interkulturális pedagógia
hazai és európaibevált „jó gyakorlatainak” megismerése, adaptálása, s ezeken a területeken
szakmaiegyüttműködési keretek kialakítása. Az interkulturális pedagógiában, a magyar,
mint idegennyelv oktatásában tapasztalatokkal, referenciákkal rendelkező intézmények
hálózatitanulásának elősegítése, az oktatási intézmények együttműködése. A magyar, mint
idegennyelv oktatásában és az interkulturális pedagógia területén szerzett
tapasztalatok másközoktatási intézmények számára történő átadása az intézmények közvetlen
kapcsolatával,vagy például regionális központokon keresztül.

A külföldi országokból származó magyar nemzetiségű, magyar származású tanulók
magyarnyelvi, történelmi, kulturális ismereteinek bővítése, felzárkóztató képzése,
nemzettudatának,identitásának erősítése. A migráns hátterű, nem magyar anyanyelvű tanulókbeilleszkedésének előmozdítása, lemorzsolódásuk megelőzése.

A migráns hátterű tanulók elfogadottságának növelése a társadalmi környezet
bevonásávalszervezett programok segítségével. A multikulturalizmus értékeinek és a kultúrák
közöttipárbeszéd szerepeltetése az iskolai nevelésben.

Budapest, 2012. október 14.

Lázár Tibor igazgató