PályázatokTÁMOP 3.4.1.A pályázatSajtóközlemény

Sajtóközlemény

Letöltés: tamop341sajtokozl.pdf

Sajtóanyag

Projektnyitó rendezvény

TÁMOP 3.4.1. B-11/1-2012-0008

„Magyarnak lenni...” Megértés és megértetés

Migráns hátterű tanulók oktatás a Szent István Gimnáziumban

Örömmel értesítjük, hogy a Szent István Gimnázium elnyerte az európai uniós pályázatot. TÁMOP 3.4.1. B-11/1-2012-0008. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatunkat támogatásra méltónak találta: 44.520.000 Ft.

Úgy tapasztaljuk, hogy iskolánkba egyre nagyobb számban (jelenleg 53 fő) jelentkeznek olyan diákok, akiknek szülei vietnámi, kínai, orosz, török, indiai stb. származásúak. Ezért a pályázati támogatásból lehetővé kell tennünk a magyar kultúra jobb megismerését, a magyar nyelvben való elmélyülést. Ehhez ajánlunk tanári segítséget: mentortanári hálózatot építünk ki, kiadványokat jelentetünk meg, szülői és diákklubot működtettetünk.

2012. augusztus 24-vel indítottuk el a projekt megvalósítását. Terveink között szerepel egy Ázsia-nap megszervezése. Szeretnénk olyan egymás megismerését célzó rendezvényeket szervezni, amelyeken az osztálytársak, barátok részvételével bemutatnák az ázsiai kultúra értékeit, a szokásokat.

Célok:

A pályázat alapvető célja a migráns hátterű, a köznevelés, közoktatás rendszerében részt vevő tanulók nevelésének, oktatásának, a magyar társadalomba és a munka világába történő beilleszkedésének, önálló életvitelük kialakításának támogatása. A támogatás a migráns hátterű tanulók oktatásával kapcsolatos programok kidolgozása mellett kiterjed a velük foglalkozó pedagógusok továbbképzésére is. A pályázatban szereplő programok fő területe a magyar nyelvi képzés és a magyar kultúra, társadalmi környezet, történelem megismertetése a migráns hátterű tanulókkal, a migráns hátterű tanulók felzárkóztatása, valamint az interkulturális oktatás-nevelés megvalósítása.

Jelen konstrukció bővíti a korábbi években meghirdetett, hasonló témájú TÁMOP pályázatok lehetőségeit. Összhangban van az Európai Menekültügyi Alap, illetve az Európai Integrációs Alap keretében meghirdetett pályázatokkal, ugyanakkor a célcsoport, illetve a tevékenységek tekintetében kiegészíti azokat. A pályázati kiírás összhangban van az Új Széchenyi Terv munkaerő kínálat bővítésére és a versenyképes tudás megszerzésének támogatásával kapcsolatos prioritásaival.

A magyar helyzet sajátossága, hogy oktatási intézményeinkben a 2009/2010-es tanévben 3357, a környező országokból származó, migráns hátterű magyar nemzetiségű, magyar anyanyelvű tanuló vett részt az oktatásban és nevelésben. Egy részük magyarállampolgársággal is rendelkezik. A migráns hátterű tanulók csoportjába tartozik a nem túlnagyszámú menekült, oltalmazott és menedékkérő, valamint a nagyobb számban jelen lévő,Magyarországon munkát vállaló vagy más okból itt tartózkodó szülőkkel érkező tanulókcsoportja is. A tanulók részben EU-s, részben az EU-n kívüli harmadik országokból érkeznek,ez a magyar nemzetiségű tanulókra is vonatkozik.

A migráns hátterű tanulók egy része szeretne letelepedni Magyarországon, mások egybizonyos idő után vagy visszatérnek eredeti tartózkodási helyükre, vagy tranzitországnaktekintik Magyarországot. A migráns hátterű tanulók csoportja tehát heterogén, eltérőek azigényeik, motivációik. A pályázat keretében igyekeztünk lehetőséget teremteni arra, hogy amigráns hátterű tanulók oktatásával kapcsolatosan minél szélesebb körű igényekfogalmazódhassanak meg.

Részcélok:

Az intézmények felkészítésére, a pedagógusképzésre és továbbképzésre támaszkodva a márkialakított pedagógiai módszertani rendszer, a migráns tanulók oktatását segítő tananyagok,taneszközök és gyakorlat továbbfejlesztése és disszeminációja, pedagógusképzési programokkidolgozása.

A migráns tanulók beilleszkedését segítő és az interkulturális pedagógia hazai és európaibevált „jó gyakorlatainak” megismerése, adaptálása, s ezeken a területeken szakmaiegyüttműködési keretek kialakítása. Az interkulturális pedagógiában, a magyar, mint idegennyelv oktatásában tapasztalatokkal, referenciákkal rendelkező intézmények hálózatitanulásának elősegítése, az oktatási intézmények együttműködése. A magyar, mint idegennyelv oktatásában és az interkulturális pedagógia területén szerzett tapasztalatok másközoktatási intézmények számára történő átadása az intézmények közvetlen kapcsolatával,vagy például regionális központokon keresztül.

A külföldi országokból származó magyar nemzetiségű, magyar származású tanulók magyarnyelvi, történelmi, kulturális ismereteinek bővítése, felzárkóztató képzése, nemzettudatának,identitásának erősítése. A migráns hátterű, nem magyar anyanyelvű tanulókbeilleszkedésének előmozdítása, lemorzsolódásuk megelőzése.

A migráns hátterű tanulók elfogadottságának növelése a társadalmi környezet bevonásávalszervezett programok segítségével. A multikulturalizmus értékeinek és a kultúrák közöttipárbeszéd szerepeltetése az iskolai nevelésben.

Budapest, 2012. október 14.

Lázár Tibor igazgató

Oldalterv: Onódy Eszter