Tisztelt Látogató!

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen Tájékoztatót annak érdekében, hogy megismerje az Ön illetve gyermeke személyes adatainak kezelésével és az adatkezeléssel kapcsolatos jogait illetve jogszabályokat.

 

Adatkezelési tájékoztató

 

Az adatkezelő általános bemutatása

 

Név: Budapest XIV. Kerületi Szent István Gimnázium

Cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 15.

Telefon: +36 (1) 343-0005

OM azonosító: 035246

Adatkezelő képviselője: Lázár Tibor intézményvezető

Adatvédelmi ügyekben elektronikus elérhetőség: iskola@szigbp.hu

 

A Közép-Pesti Tankerületi Központ fenntartásába tartozó valamennyi köznevelési intézmény adatvédelmi tisztviselője: dr. Pavelkó Imre Gergely.
Elérhetősége: gergely.imre.pavelko@kk.gov.hu

 

Az Intézmény adatkezelésére irányadó jogszabályok

 

1) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i, 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR),

 

2) az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény illeve annak 2018. évi XXXVIII tv. módosítása (a továbbiakban: Info tv.),

 

3) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

 

4) a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet.

 

Az adatkezelésben érintettek előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló Info. tv. is előírja.

Jelen tájékoztatással fenti jogszabályokban foglalt kötelezettségeinknek teszünk eleget.

 

Címzettek köre

 

A szigbp.hu portál a Budapest XIV. Kerületi Szent István Gimnázium (továbbiakban: Intézmény) tulajdona. A portál használata során megadott adatokat a portálon található szolgáltatások használata céljából kezeljük. Ön önkéntes, kötelezettségektől mentes felhasználó, ezáltal hozzájárul adatai kezeléséhez.

Ön a honlapot ingyenesen és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. A honlapot regisztráció nélkül látogathatja, és az ott elérhető szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe. Amennyiben ön a honlapon szereplő bármelyik e-mail címre üzenetet továbbít, azzal tudomásul veszi, hogy az eképpen szolgáltatott adatokra automatikusan a jelen tájékoztatóban szereplő adatkezelési elvek vonatkoznak.

 

Az adatokhoz való hozzáférés, adatbiztonsági intézkedések

 

Az Intézmény az adatokat harmadik félnek, a jogszabályi kötelezettségeket kivéve, nem adja át és nem használja fel marketing célokra.

Az Intézmény mint adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Info tv., a GDPR rendelet és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Intézmény az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

A szigbp.hu portál annak érdekében, hogy látogatói szabadon és zavartalanul élvezhessék a honlapon megjelenő információkat, híreket, stb., az oldalt megtekintő személyekről semmilyen adatot nem gyűjt, statisztikai számítást sem végez. Továbbá a szigbp.hu semmilyen adatgyűjtési, adatkezelési, adatfeldolgozási tevékenységet nem végez.

A szigbp.hu portál ezen felül nem vállal semmilyen felelősséget a harmadik személy illetve szervezet által működtetett tartalomszolgáltatók (pl.: Youtube; Vimeo, stb.) adatgyűjtési gyakorlatáért. Az esetlegesen külső tartalomszolgáltatók oldalára irányuló webhelyek megtekintése esetén szükséges és ajánlatos, az adott oldal üzemeltetőjének az adatszolgáltatási, adatgyűjtési elveire vonatkozó nyilatkozat megtekintése.

Amennyiben a szigbp.hu portál a felhasználók által önkéntesen szolgáltatott információk, illetve személyes adatok birtokába jut, azt jelen nyilatkozattal garantálja, hogy a felhasználó külön, írásos hozzájárulása nélkül semmilyen módon fel nem használja, nem tárolja, és nem továbbítja harmadik személy illetve szervezet felé.

A szigbp.hu portálon megjelenő fotókon, videókon és egyéb hírekben szereplő személyek a képmásuk felhasználásához előzetesen hozzájárultak, a jelen honlapon való megjelenésük nem esik korlátozás alá, ugyanakkor a bármilyen egyéb felhasználás (tárolás, sokszorosítás, továbbítás, nyilvános vetítés) tekintetében a szereplők előzetes írásos engedélye szükséges. Az engedélyezéshez a szigbp.hu portál üzemeltetőjével, a Budapest XIV. Kerületi Szent István Gimnáziummal szükséges felvenni a kapcsolatot.

 

Az intézmény által használt napló, az e-Kréta adatkezelési tájékoztatója bővebben itt olvasható.

 

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

 

Tájékoztatás kéréshez való jog

Ön az “Az adatkezelő általános bemutatása” pont szerinti elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Intézménytől arra nézve, hogy az Intézmény

  • milyen személyes adatait,
  • milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból,
  • milyen forrásból,
  • mennyi ideig kezeli,
  • az Intézmény kinek,  mikor, mely jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította személyes adatait.

Az Intézmény az Ön tájékoztatási kérelmét legfeljebb 25 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

 

Helyesbítéshez való jog

Ön az “Az adatkezelő általános bemutatása” pont szerinti elérhetőségeken írásban kérheti, hogy az Intézmény módosítsa valamely személyes adatát. Az Intézmény az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 

Törléshez való jog

Ön az “Az adatkezelő általános bemutatása” pont szerinti elérhetőségeken írásban kérheti az Intézménytől a személyes adatainak törlését. A törlési kérelmet az Intézmény abban az esetben utasítja el, ha valamely jogszabály az Intézményt a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben nincs ilyen kötelezettség, akkor az Intézmény az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 

Zároláshoz való jog

Ön az “Az adatkezelő általános bemutatása” pont szerinti elérhetőségeken írásban kérheti, hogy az Intézmény személyes adatait zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi azt. Adatai zárolását kérheti például, ha úgy gondolja, hogy valamely személyes adatát az Intézmény jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges, hogy személyes adatát az Intézmény ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Intézmény tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően törli az adatokat.

 

Tiltakozáshoz való jog

Ön az “Az adatkezelő általános bemutatása” pont szerinti elérhetőségeken írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Intézmény személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint a személyes adatok kezelése kizárólag az Intézmény jogi kötelezettsége teljesítéséhez, vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket.

 

Adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek

 

a) Ha úgy gondolja, hogy az Intézmény megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő címen:

E-mail cím: iskola@szigbp.hu

telefon: +36 (1) 343-0005

 

b) Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén az Intézmény fenntartójánál nyújthat be jogorvoslati kérelmet. Az Intézmény fenntartója:

Közép-Pesti Tankerületi Központ

web: https://kk.gov.hu/kozeppest

Cím: 1149 Budapest, Mogyoródi út 21.,
E-mail: kozeppest@kk.gov.hu

 

c) Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

web: http://naih.hu

telefon: +36 (1) 391-1400

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

amennyiben Önt a személyes adatai kezelése kapcsán jogsérelem érte, vagy annak veszélye áll fenn. Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet.

 

d) Jogai megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható

 

A Budapest XIV. Kerületi Szent István Gimnázium kéri jelen Adatkezelési Tájékoztató szíves tudomásulvételét.

Amennyiben további kérdése van az Ön vagy gyermeke személyes adatainak kezelését illetően, kérjük forduljon az Intézményhez!

 

2019. november 28.